Privacy Notice

Privacy Notice

We zijn erg blij met uw interesse in ons bedrijf. Gegevensbescherming is van bijzonder belang voor het management van Mediaan. Gebruik van de internetpagina’s van Mediaan is in principe mogelijk zonder enige specificatie van persoonlijke gegevens. Als u via onze website speciale services van ons bedrijf wilt gebruiken, kan het echter nodig zijn om persoonsgegevens te verwerken. Als de verwerking van persoonsgegevens vereist is en er geen wettelijke basis is voor een dergelijke verwerking, vragen we toestemming van de betrokkene.

Mediaan heeft tal van technische en organisatorische maatregelen geïmplementeerd om de meest volledige bescherming mogelijk te maken voor persoonlijke gegevens die via deze website worden verwerkt. Niettemin kunnen op internet gebaseerde gegevenstransmissies in principe veiligheidslacunes hebben, zodat absolute bescherming niet kan worden gegarandeerd. Om deze reden is het eenieder vrij om persoonlijke gegevens op alternatieve manieren aan ons te verstrekken, bijvoorbeeld per telefoon.

 1. Definities

Deze Privacy Notice van Mediaan is gebaseerd op de terminologie die door de Europese richtlijn en regelgevende instantie wordt gebruikt bij de goedkeuring van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 1. Naam en adres van de verantwoordelijk

De verantwoordelijke persoon in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, andere wetgeving inzake gegevensbescherming in de lidstaten van de Europese Unie en andere bepalingen met betrekking tot gegevensbescherming zijn:

2.1 Nederland

Mediaan ABS BV
Frankenlaan 5
6419 BT Heerlen
Nederland

Tel: +31 (0)45 571 83 55
E-Mail: info@mediaan.com
Website: www.mediaan.com

2.2 België

MediaanABS België BVBA
Excelsiorlaan 43, bus 2
1930 Zaventem
België

Tel: +32 (0)486 410 109
E-Mail: info@mediaan.com
Website: www.mediaan.com 

 1. Naam en adres van de functionaris voor gegevensbescherming

De functionaris voor gegevensbescherming in Nederland en België is:

Jos Meisen
Mediaan ABS BV
Frankenlaan 5
6419 BT Heerlen
Nederland

Tel: +31 (0)45 571 83 55

E-Mail: dataprotection@mediaan.com
Website: www.mediaan.com

U kunt op elk moment contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming met vragen of suggesties met betrekking tot gegevensbescherming.

 1. Cookies

De internetpagina’s van Mediaan gebruiken cookies. Cookies zijn tekstbestanden die door een Internet-browser worden aangemaakt op een computersysteem en opgeslagen.

Door het gebruik van cookies kan Mediaan gebruikersvriendelijkere diensten aanbieden aan gebruikers van deze website die onmogelijk zouden zijn zonder het gebruik van cookies.

U kunt het gebruik van cookies via onze website te allen tijde te voorkomen door de instellingen van de Internetbrowser te wijzigen en aan te geven dat de internetbrowser geen Cookies (van onze website) mag aanvaarden. Wij wijzen u erop dat u dan mogelijk niet alle functionaliteiten gebruiken kunt.Bovendien kunnen reeds geplaatste cookies op elk moment via een webbrowser of andere software door u verwijderd worden.

U kunt ook voorkomen dat de gegevens die zijn gegenereerd door het cookie van Google Analytics en gerelateerd zijn aan uw gebruik van de website (incl. Uw IP-adres) worden verzameld en verwerkt door Google, door het downloaden en installeren van een browser plug-in. Deze is beschikbaar middels gebruik van de onderstaande link.

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?

 1. Bewaren van persoonlijke gegevens

Mediaan verwerkt en slaat persoonlijke gegevens alleen op voor de periode die nodig is voor het bereiken van het doel van opslag of langer indien de Europese richtlijnen en voorschriften of een andere wetgever dat voorschrijft in wet- of regelgeving.

Nadat je persoonsgegevens niet meer noodzakelijk zijn, worden deze geanonimiseerd of verwijderd.

 1. Wat zijn uw rechten

Wij wijzen u erop dat u volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) recht heeft op Inzage, correctie en verwijdering en beperking van verwerking van uw persoonlijke gegevens.

Als u van deze rechten gebruik wil maken, kunnen u het contactformulier gebruiken om contact op te nemen met een Mediaan. Vermeld in de onderwerp regel duidelijk dat dit gegevensbescherming betreft en in het bijzonder een aanvraag voor inzage, correctie of verwijdering overeenkomstig de artikelen 35 of 36 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Houd er rekening mee dat Mediaan in sommige gevallen aanvullende informatie kan vragen om uw identiteit verifiëren.

 1. Gegevensbescherming bij sollicitaties en gedurende de sollicitatieprocedure

Mediaan verzamelt en verwerkt de persoonlijke gegevens van sollicitanten ten behoeve van de sollicitatieprocedure. De verwerking kan ook elektronisch worden gedaan. Dit is met name het geval als een sollicitant overeenkomstige aanvraagdocumenten elektronisch middels de betreffende vacature pagina of per e-mail via solliciteren@mediaan.nlindient. Als Mediaan een arbeidsovereenkomst met een aanvrager afsluit, worden de doorgegeven gegevens in overeenstemming met de wet opgeslagen. Als Mediaan de arbeidsovereenkomst niet met de kandidaat afsluit, worden de gegevens twee maanden na de bekendmaking van de afwijzingsbeslissing verwijderd, tenzij verwijdering andere legitieme belangen Mediaan belet. Andere legitieme belangen in deze zin zijn bijvoorbeeld een bewijslast in een procedure onder de Algemene wet gelijke behandeling (AWGB).

 1. Disclaimer

Onze website bevat links naar externe websites:

– Twitter

– LinkedIn

– Facebook

– YouTube

op wiens verdere inhoud we geen invloed hebben. Daarom kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor deze externe inhoud. De respectievelijke aanbieder of exploitant van de pagina’s is altijd verantwoordelijk voor de inhoud van de gelinkte pagina’s. De gekoppelde pagina’s zijn gecontroleerd op mogelijke juridische overtredingen op het moment van koppelen. Illegale inhoud was niet herkenbaar op het moment van koppelen. In deze context zijn er geen gegevensoverdrachten van persoonlijke gegevens van de gebruiker.

Een permanente controle van de inhoud van de gelinkte pagina’s is echter niet redelijkerwijs mogelijk zonder concreet bewijs van een inbreuk. Na kennisgeving van overtredingen zullen we dergelijke links onmiddellijk verwijderen.

 1. Privacy beleid voor inzet en gebruik van Google Analytics (met anonimiseringsfunctie)

Mediaan heeft op deze website de component Google Analytics (met anonimiseringsfunctie) geïntegreerd. Google Analytics is een webanalyseservice. Webanalyse is het detecteren, verzamelen en analyseren van gegevens over het gedrag van bezoekers van websites. Een webanalyseservice detecteert onder andere, van welke webpagina de gebruiker gekomen is (de zogenaamde referrer), welke sub-pagina’s van de website bezocht zijn en hoe lang. Een webanalyseservice wordt voornamelijk gebruikt om een ​​website te optimaliseren en een kosten-batenanalyse van internetreclame te maken.

Operator van Google Analytics is Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, VS.

U kunt het gebruik van cookies via onze website te allen tijde te voorkomen door de instellingen van de Internetbrowser te wijzigen en aan te geven dat de internetbrowser geen Cookies (van onze website) mag aanvaarden. Een dergelijke instelling van de gebruikte internetbrowser zou ook voorkomen dat Google een cookie plaatst op het systeem van de betrokken persoon. Daarnaast kan een cookie wat al door Google Analytics is ingesteld, op elk gewenst moment worden verwijderd via de internetbrowser of andere softwareprogramma’s.

Bovendien heeft u de mogelijkheid om te voorkomen dat door Google Analytics data gegenereerd wordt van het gebruik van deze website en door Google wordt verwerkt. Hiervoor moet u een browser add-on downloaden op https://tools.google.com/dlpage/gaoptout en installeren.

Deze browser add-on informeert Google Analytics via Javascript dat er geen gegevens en informatie over websitebezoeken kunnen worden verzonden naar Google Analytics. De installatie van de browser-add-on wordt door Google beschouwd als een afwijzing. Als het systeem van de betrokkene later wordt verwijderd, geformatteerd of opnieuw geïnstalleerd, moet de betrokkene de invoegtoepassing voor de browser opnieuw installeren om Google Analytics uit te schakelen. Als de invoegtoepassing voor de browser wordt verwijderd of uitgeschakeld door de u of een andere persoon binnen zijn of haar beheersgebied, is het mogelijk om de invoegtoepassing voor de browser opnieuw te installeren of opnieuw te activeren.

Meer informatie en de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming van Google is te vinden op https://www.google.de/intl/nl/policies/privacy/ https://www.google.com/analytics/terms/nl.html. Google Analytics wordt in meer detail uitgelegd op https://www.google.com/intl/nl_nl/analytics/

 1. Rechtsgrondslag voor verwerking

Art.6 dient als de wettelijke basis voor verwerkingsoperaties van persoonsgegevens waarbij we toestemming verkrijgen voor een bepaald verwerkingsdoel. Indien de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is om een ​​overeenkomst te sluiten waarvan de betrokkene partij is, zoals bijvoorbeeld het geval is bij verwerkingshandelingen die nodig zijn voor de levering van goederen of het verrichten van een andere dienst of tegenprestatie, vindt de verwerking plaats op basis van Art.6, lid 1 sub b AVG.

Hetzelfde geldt voor verwerkingen die nodig zijn om precontractuele maatregelen uit te voeren, bijvoorbeeld in geval van vragen over onze producten of diensten.

Als Mediaan onderworpen is aan een wettelijke verplichting die de verwerking van persoonsgegevens vereist, zoals het voldoen aan belastingverplichtingen, is de verwerking gebaseerd op artikel 6, lid 1 sub c AVG.

In zeldzame gevallen kan de verwerking van persoonsgegevens vereist zijn om de vitale belangen van de betrokkene of een andere natuurlijke persoon te beschermen. Dit zou bijvoorbeeld het geval zijn als een bezoeker bij ons bedrijf gewond zou zijn geraakt en zijn of haar naam, leeftijd, ziekteverzekering of andere essentiële informatie zou moeten worden doorgegeven aan een arts, ziekenhuis of andere derde partij. De verwerking zou dan gebaseerd zijn op artikel 6, lid 1 sub d AVG zijn gebaseerd.

Uiteindelijk kunnen bewerkingen worden gebaseerd op artikel 6, lid 1 sub f AVG zijn gebaseerd. Op deze rechtsgrondslag zijn verwerkingshandelingen die niet onder een van de bovenstaande rechtsgrondslagen vallen vereist indien verwerking noodzakelijk is om de legitieme belangen van ons bedrijf of een derde partij te beschermen, tenzij de belangen, fundamentele rechten en fundamentele vrijheden van de betrokkene vooropstaan. Dergelijke verwerkingen zijn met name toegestaan ​​omdat ze specifiek zijn genoemd door de Europese wetgever. In dit verband was zij van mening dat een gerechtvaardigd belang kan worden verondersteld indien de betrokkene een afnemer van de voor de verwerking verantwoordelijke is (overweging 47, tweede volzin, AVG).

 1. wettelijke of contractuele bepalingen voor het verstrekken van persoonsgegevens; Noodzakelijkheid voor het sluiten van het contract; Verplichting van de betrokkene om de persoonsgegevens te verstrekken; mogelijke gevolgen van niet-verstrekking.

We willen u informeren dat het verstrekken van persoonlijke gegevens in sommige gevallen wettelijk is vereist (bijvoorbeeld belastingwetten) of door contractuele afspraken (bijvoorbeeld informatie over de contractant) is vereist. Soms kan het nodig zijn om een ​​contract af te kunnen sluiten dat elke belanghebbende ons persoonlijke gegevens ter beschikking stelt die door ons moeten worden verwerkt. De betrokken persoon is bijvoorbeeld verplicht om persoonlijke informatie te verstrekken als ons bedrijf een contract met hem aangaat. Het niet verstrekken van de persoonlijke gegevens zou betekenen dat het contract met de betrokkene niet kon worden afgesloten.

Voordat de persoonsgegevens door de betrokken persoon worden geleverd kan deze contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming. Deze informeert de betrokken persoon waarom de verstrekking van persoonsgegevens door de wet vereist is of contractueel nodig is en wat de gevolgen zijn van het niet verstrekken van de persoonlijke informatie.